[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Giúp Đánh số các sectionMuốn tà vậy cũng được chứ, nhưng tài liệu được đánh số không nhất quán, kém chuyên nghiệp như vẻ đẹp của TeX.
Muốn vậy thì như thế này
\chapter*{MỞ ĐẦU}
\section*{I. Mục gì đó}
Đánh thủ công thế này thì đánh gì mà chẳng được.On 14 October 2013 13:19, Duy Ha <[email protected]> wrote:
Vậy có thể để các mục con trong chương MỞ ĐẦU điền bằng số la mã, còn các chương sau (bắt đầu từ chương 1) điền bằng 1.1 và 1.2 không nhỉ?

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/da6bd885-1312-470e-be27-4c292a0d54cc%40googlegroups.com.