[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Giúp Đánh số các sectionOn Mon, 14 Oct 2013 13:27:35 +0700
Phan Tấn Phú <[email protected]> wrote:

> Muốn tà vậy cũng được chứ, nhưng tài liệu được đánh số không nhất
> quán, kém chuyên nghiệp như vẻ đẹp của TeX.

Tại sao? 

Câu hỏi hay hơn là, đánh số để làm gì? Để tham khảo cho dễ. Vậy nếu
có mục 1, mục 2 trong một chương không đánh số (Phần Phụ lục là
một dạng đánh số đặc biệt A, B, C) thì làm sao? Không lẽ nói:

   Xem Mục 1 trong chương [Mở đầu] ?

(kiểu như đánh số nhà cho một con đường không tên vậy đó)

Cho nên điều Tân Phú nói cũng có lý. 

Nhiều cách giải quyết khác nhau, ví dụ

(1) đánh số lụi như Tân Phú đã chỉ
(2) Đánh số luôn chương mở đầu (xem luận văn của mình [1])
(3) viết gọn chương mở đầu lại, không chia mục nhỏ. Xem [1]

[1] http://metakyanh.sarovar.org/files/master-thesis-2006.pdf

--
I am ... 5.5 dog years old.