[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Giúp Đánh số các sectionĐánh lụi kiểu \section*{I. xyz} đi, đánh kiểu gì mà không được.