[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Giúp Đánh số các sectionBạn scan cái qui định của trường bạn lên tôi xem thử?

Thật ra tôi cũng có quen với vài thầy cô trong việc thiết kế mấy mẫu này. Có gì sau này tôi còn trao đổi với họ để đỡ cho SV về sau.

Thanks,

HN

On Monday, October 14, 2013, Duy Ha wrote:
Xong rồi cái phần 0.1 và 0.2 rồi, cám ơn tanphu nhiều, nhưng làm sao để Mục lục >>> MỤC LỤC nhỉ? và cái chỗ các mục 1.1 nó chưa bằng với chữ CHƯƠNG 1..., mục 1.1.1 thì nó chưa cách mục 1.1 10mm hic hic

On Monday, October 14, 2013 9:55:18 AM UTC+7, Duy Ha wrote:

Cả nhà ơi, làm sao để đánh số lại các section cho chuẩn nhỉ? Số là khi mình dùng lệnh \ chapter*{MỞ ĐẦU} thì các section trong chương này đều chuyển thành 0.1 section1, 0.2 section2. Mình chỉ muốn nó là 1. section1, 2 section2 và khoảng cách thư mục như hình trên thì phài làm sao đây? Mình mày mò suốt, khi chỉnh được khoảng cách thư mục thì đánh số sai, khi được đánh số và tên Chương đúng thì khoảng cách lại sai. Rối quá, đành phải nhờ mọi người giúp.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/3688aaf5-ffe9-4463-a96a-98ccaff700fd%40googlegroups.com.