[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Chỉnh sửa mục lụcDùng gói titletoc với mục đích gì nhỉ? Bỏ gói này đi.


2013/10/14 Duy Ha <[email protected]>
Hi, chào cả nhà.
Mấy hôm nay mày mò suốt, cuối cùng cũng xuất ra sản phẩm gọi là tàm tạm chấp nhận được. Duy chỉ còn 1 chỗ mà mình bó tay, không mò ra được nữa. Xem trong ảnh chắc mọi người sẽ thấy có 1 chỗ rất khó nhìn, đó là số trang của chapter nó không thẳng hàng với số trang của section và subsection.
Khi điều chỉnh section mình đã dùng lệnh
 \usepackage{titletoc}
   \dottedcontents{section}[2.3em]{}{2.3em}{1pc}
   \dottedcontents{subsection}[5.4em]{}{3.2em}{1pc}

Chỗ này xử lý thế nào đây? Nhờ các thầy giúp với.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/29e9d5bf-aff5-4590-9882-f6c88094a25d%40googlegroups.com.