[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Chỉnh sửa mục lụcOn Thu, 17 Oct 2013 23:58:15 -0700 (PDT)
Duy Ha <[email protected]> wrote:

> Làm sao để cho chữ Mục lục viết hoa nhỉ?????

Thì bạn gõ hoa lên thôi, hoặc dùng \MakeUppercase{Mục lục}
là được mà? Ví dụ,

   \renewcommand\contentsname{MỤC LỤC}

--
I am ... 5.5 dog years old.