[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

đánh số trang slide trong beamer? Cả nhà ơi, trong trình chiếu beamer đối với những theme đã có đánh số
slide sẵn rồi thì em không nói những đối với những theme mà không có
đánh số slide sẵn thì có cách nào để đánh số slide không vậy?