[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

thay đổi màu nền của {head-style} trong môi trường định lýCác anh chị giúp mình "problem" sau được không?

Mình dùng documentclass là beamer. và có dùng môi trường định lý. Trong đó mình có định nghĩa hai môi trường định lý:
1. \newtheorem{lo}{Learning Objective}
2. \newtheorem{pf}{Pitfall}

Mình muốn màu nền của phần tiêu đề {head-style} của môi trường định lý 2 sẽ khác màu nền của môi trường định lý 1. vậy mình phải định nghĩa như thế nào nhỉ?

Mình có hiệu chỉnh theo syntax sau nhưng không được:

\newtheoremstyle{name}{space-above}{space-below}{body-style}{indent}{head-style}{head-after-punct}{head-after-space}{head-full-spec}

Xin vui lòng xem file hình đính kèm. Hiệu giờ background color của header trong hai môi trường định lý này đều là màu đỏ. Mình muốn đổi một cái màu đỏ và một cái màu xanh. Nhờ diễn đàn giúp hộ.

Cảm ơn mọi người đã đọc email.

Attachment: mtdinhly.JPG
Description: JPEG image