[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Máy siêu lọc nước thế hệ mới với nhiều ưu điểm vượt trộiCó phải Nguyễn Văn Hạnh ĐHSP Huế ko?


On Wednesday, November 13, 2013 7:00 AM, Hanh Van Nguyen <[email protected]> wrote:
Hi Kỳ Anh,

Cảm ơn cậu đã giải quyết vụ này nhanh gọn nhé (y).
Hiện tại H dùng Thunderbird để check email nên ít vào web. Để đó khi nào
mình vào xem thử:)

Nice day,

Hanh.
On 11/12/2013 5:41 PM, Anh K. Huynh wrote:
> Chào Dũng,
>
> Đây là nhóm thư của cộng đồng, việc gửi thư quảng cáo như bạn vừa
> làm rất không hay, ảnh hưởng tới chính việc kinh doanh của bạn.
> Nói một cách thẳng thắn, việc làm này rất mất lịch sự. Email của bạn
> (smcvietnam.hn at gmail.com) bị banned ở nhóm thư này.
>
> @Hạnh: Dạo này vài nhóm thư bị spam. Mình sẽ chờ và có thể thiết lập
> luận mới. Btw, Hạnh có nhiều quyền điều chỉnh trên nhóm thư hãy thử
> xem qua.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+[email protected]
To post to this group, send email to [email protected]
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/5282C0E1.1050903%40gmail.com.