[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: MikTex 2.7 co loi?Bạn có thể nói chi tiết bị lỗi gì, báo lỗi gì, .. để mọi người còn góp ý cho bạn được chứ!

On Sunday, March 2, 2014 2:53:03 PM UTC+7, doanvinhdhv wrote:
Năm 2007 toi co dung MikTex 2.7 de soan luận văn. Nay cai lại MikTex và bien soan lai luận văn đó thì không thê biên soạn dược. Thử làm vài tài liệu đơn gian cũng không được
Không biết là do lỗi gì. Mong được sự chỉ giúp. Trân trọng cám ơn