[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: MikTex 2.7 co loi?@doanvinhdhv : Bạn gửi tận tin *.log (tìm trong thư mục
chứa tài liệu .tex của bạn) để mọi người xem nhé.

On Sun, 2 Mar 2014 00:24:31 -0800 (PST)
nducphuong <[email protected]> wrote:

> Bạn có thể nói chi tiết bị lỗi gì, báo lỗi gì, .. để mọi người còn
> góp ý cho bạn được chứ!
> 
> On Sunday, March 2, 2014 2:53:03 PM UTC+7, doanvinhdhv wrote:
> >
> > Năm 2007 toi co dung MikTex 2.7 de soan luận văn. Nay cai lại
> > MikTex và bien soan lai luận văn đó thì không thê biên soạn dược.
> > Thử làm vài tài liệu đơn gian cũng không được
> > Không biết là do lỗi gì. Mong được sự chỉ giúp. Trân trọng cám ơn
> >
> >
> --
I am ... 5.5 dog years old.