[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: MikTex 2.7 co loi?Cam on các bạn
Hiện giờ tôi đã download miktek 2.9 ve cai, mọi thu da on ca roi


Vào 15:47 Ngày 02 tháng 03 năm 2014, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

@doanvinhdhv : Bạn gửi tận tin *.log (tìm trong thư mục
chứa tài liệu .tex của bạn) để mọi người xem nhé.

On Sun, 2 Mar 2014 00:24:31 -0800 (PST)
nducphuong <[email protected]> wrote:

> Bạn có thể nói chi tiết bị lỗi gì, báo lỗi gì, .. để mọi người còn
> góp ý cho bạn được chứ!
>
> On Sunday, March 2, 2014 2:53:03 PM UTC+7, doanvinhdhv wrote:
> >
> > Năm 2007 toi co dung MikTex 2.7 de soan luận văn. Nay cai lại
> > MikTex và bien soan lai luận văn đó thì không thê biên soạn dược.
> > Thử làm vài tài liệu đơn gian cũng không được
> > Không biết là do lỗi gì. Mong được sự chỉ giúp. Trân trọng cám ơn
> >
> >
>--
I am ... 5.5 dog years old.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/20140302154745.273beea9%40icy.bar.--
DOAN THE NGO VINH
Faculty of Physics
Vinh University
182 Le Duan street, Vinh city, Nghe An province, Vietnam
Mobile: 0979255753