[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Gặp vấn đề khi làm bảngThay begin{tabular} bằng begin{longtable}.

On Mar 13, 2014 1:57 PM, "doanvinhdhv" <[email protected]> wrote:
có phải mình chỉ cầm khai báo   \usepackage{longtable}  là dược phải không bạn

Vào 09:06:46 UTC+7 Thứ năm, ngày 13 tháng ba năm 2014, phantanphu đã viết:

Dùng gói longtable đi bạn.

On Mar 13, 2014 4:36 AM, "doanvinhdhv" <[email protected]> wrote:
Tôi soạn tài liệu có bảng. Bảng cần soạn có 30 hàng. Vấn đề là tôi muốn bảng bắt đầu ở trang n 10 hàng (hoặc sát với lề dưới)  và trang n+1 là phần còn lại của bảng.
Vì khi tôi soạn thì toàn bộ bảng nhảy sang trang n+1 và chừa ra khoảng 10 hàng trắng ở trang n trông không thẩm mỹ. Nói cách khác là tôi muốn Tex tự động ngắt bảng thành hai phần khi bảng dài phải nằm trên 2 trang.
Tôi dùng Miktex 2.9, và texmaker
Tôi mới dùng tex nen chua thạo, mong cộng đông giúp do.
Trân trọng cám ơn!

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]googlegroups.com.
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/4fd550af-6781-43e8-ab73-b0f27e86cd1f%40googlegroups.com.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/75b2eb66-9f38-4452-99bf-304293fa007c%40googlegroups.com.