[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Gặp vấn đề khi làm bảngCám ơn các bạn! Tôi đã soạn thành công


Vào 15:01 Ngày 13 tháng 03 năm 2014, Long Phan Dao Viet <[email protected]> đã viết:

Dear ban doanvinh,

Tanphu da chi cho ban longtable rui, con chi tiet longtable xai ra sao, ban nen tham khao tai lieu huong dan cua package do

On Mar 13, 2014 2:39 PM, "Phan Tấn Phú" <[email protected]> wrote:

Thay begin{tabular} bằng begin{longtable}.

On Mar 13, 2014 1:57 PM, "doanvinhdhv" <[email protected]> wrote:
có phải mình chỉ cầm khai báo   \usepackage{longtable}  là dược phải không bạn

Vào 09:06:46 UTC+7 Thứ năm, ngày 13 tháng ba năm 2014, phantanphu đã viết:

Dùng gói longtable đi bạn.

On Mar 13, 2014 4:36 AM, "doanvinhdhv" <[email protected]> wrote:
Tôi soạn tài liệu có bảng. Bảng cần soạn có 30 hàng. Vấn đề là tôi muốn bảng bắt đầu ở trang n 10 hàng (hoặc sát với lề dưới)  và trang n+1 là phần còn lại của bảng.
Vì khi tôi soạn thì toàn bộ bảng nhảy sang trang n+1 và chừa ra khoảng 10 hàng trắng ở trang n trông không thẩm mỹ. Nói cách khác là tôi muốn Tex tự động ngắt bảng thành hai phần khi bảng dài phải nằm trên 2 trang.
Tôi dùng Miktex 2.9, và texmaker
Tôi mới dùng tex nen chua thạo, mong cộng đông giúp do.
Trân trọng cám ơn!

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]googlegroups.com.
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/4fd550af-6781-43e8-ab73-b0f27e86cd1f%40googlegroups.com.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/75b2eb66-9f38-4452-99bf-304293fa007c%40googlegroups.com.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CAGesjW37eh%2B33vGOH2R_09EBc-5Y1Tj_bvUEK0fo7oCkLes4Mw%40mail.gmail.com.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CAAGCAhNq%2BQDjWgJY61orokNfd%2BTymDKX%2B-P%2BoV%2B%2BdxP%2BcBq3Ng%40mail.gmail.com.--
DOAN THE NGO VINH
Faculty of Physics
Vinh University
182 Le Duan street, Vinh city, Nghe An province, Vietnam
Mobile: 0979255753