[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

VẤN ĐỀ VỚI CHƯƠNG MỤCTôi soạn tài liệu bằng tiếng Nga. Khai báo như sau
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[left=1.5cm,right=1.5cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm]{geometry}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{makecell} 
\usepackage{longtable} 
\usepackage{multirow}
\usepackage{graphics}


\begin{document}

Khi thêm vào lệnh tạo chương \chapter{Слово}  và \chapter{Предложение} 
thi báo lỗ không biên dịch được. Nếu không có hai lệnh này thì biên dịch bình thường.
Mong được sự giúp đỡ cua mọi người
Trân trong cám ơn!Attachment: РЯ.log
Description: Binary data