[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: VẤN ĐỀ VỚI CHƯƠNG MỤCBạn có thể dùng Xelatex để biên dịch:
thêm mấy lệnh sau 
\usepackage{fontspec}
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{xecyr}
\usepackage{url}
    \setmainfont{Times New Roman}
%\setsansfont{Arial}   % Font of header 
    \setsansfont{Times New Roman}
%\setmonofont{Courier New}
  \setmonofont{Times New Roman}

Có thể chọn lại font ở trên theo ý muốn. 


Vào 14:09:21 UTC+4 Thứ sáu, ngày 14 tháng ba năm 2014, doanvinhdhv đã viết:
Tôi soạn tài liệu bằng tiếng Nga. Khai báo như sau
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[left=1.5cm,right=1.5cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm]{geometry}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{makecell} 
\usepackage{longtable} 
\usepackage{multirow}
\usepackage{graphics}


\begin{document}

Khi thêm vào lệnh tạo chương \chapter{Слово}  và \chapter{Предложение} 
thi báo lỗ không biên dịch được. Nếu không có hai lệnh này thì biên dịch bình thường.
Mong được sự giúp đỡ cua mọi người
Trân trong cám ơn!