[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] VẤN ĐỀ VỚI CHƯƠNG MỤCDùng utf8, không dùng utf8x. Xem ví dụ

	http://dragula.viettug.org/projects/tex/wiki/VnTeX_ex100_Babel

On Fri, 14 Mar 2014 03:09:21 -0700 (PDT)
doanvinhdhv <[email protected]> wrote:

> Tôi soạn tài liệu bằng tiếng Nga. Khai báo như sau
> 
> \documentclass[a4paper,12pt]{article}
> 
> \usepackage[left=1.5cm,right=1.5cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm]{geometry}
> 
> \usepackage[T2A]{fontenc}
> 
> \usepackage[utf8x]{inputenc}
> 
> \usepackage[russian]{babel}
> 
> \usepackage{graphicx}
> 
> \usepackage{makecell} 
> 
> \usepackage{longtable} 
> 
> \usepackage{multirow}
> 
> \usepackage{graphics}
> 
> 
> 
> \begin{document}
> 
> 
> Khi thêm vào lệnh tạo chương \chapter{Слово}  và
> \chapter{Предложение} 
> 
> thi báo lỗ không biên dịch được. Nếu không có hai lệnh này thì biên
> dịch bình thường.
> 
> Mong được sự giúp đỡ cua mọi người
> 
> Trân trong cám ơn!
> 
> 
> 
> --
I am ... 5.5 dog years old.