[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] VẤN ĐỀ VỚI CHƯƠNG MỤCVấn đề đã được giải quyết
khai báo lại là lớp report là ổn, lỗi là do khai báo article
Cám ơn các bạn


Vào 00:31 Ngày 15 tháng 03 năm 2014, Doan Vinh <[email protected]> đã viết:
Đây là ví dụ file nguồn tôi đang soạn (file đính kèm), nếu bỏ hai lệnh \chapter{Слово}  và
> \chapter{Предложение} thì biên dịch bình thường
Mong các bạn xem giúp. 
Trân trọng cám ơn


Vào 22:18 Ngày 14 tháng 03 năm 2014, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:


Dùng utf8, không dùng utf8x. Xem ví dụ

        http://dragula.viettug.org/projects/tex/wiki/VnTeX_ex100_Babel

On Fri, 14 Mar 2014 03:09:21 -0700 (PDT)
doanvinhdhv <[email protected]> wrote:

> Tôi soạn tài liệu bằng tiếng Nga. Khai báo như sau
>
> \documentclass[a4paper,12pt]{article}
>
> \usepackage[left=1.5cm,right=1.5cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm]{geometry}
>
> \usepackage[T2A]{fontenc}
>
> \usepackage[utf8x]{inputenc}
>
> \usepackage[russian]{babel}
>
> \usepackage{graphicx}
>
> \usepackage{makecell}
>
> \usepackage{longtable}
>
> \usepackage{multirow}
>
> \usepackage{graphics}
>
>
>
> \begin{document}
>
>
> Khi thêm vào lệnh tạo chương \chapter{Слово}  và
> \chapter{Предложение}
>
> thi báo lỗ không biên dịch được. Nếu không có hai lệnh này thì biên
> dịch bình thường.
>
> Mong được sự giúp đỡ cua mọi người
>
> Trân trong cám ơn!
>
>
>
>--
I am ... 5.5 dog years old.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/20140314161842.3578eab9%40icy.bar.--
DOAN THE NGO VINH
Faculty of Physics
Vinh University
182 Le Duan street, Vinh city, Nghe An province, Vietnam
Mobile: 0979255753
--
DOAN THE NGO VINH
Faculty of Physics
Vinh University
182 Le Duan street, Vinh city, Nghe An province, Vietnam
Mobile: 0979255753