[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] VẤN ĐỀ VỚI CHƯƠNG MỤCĐôi khi lại ngớ ngẩn thế.

On Mar 15, 2014 1:33 AM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

Ah, vấn đề là lệnh \chapter không có trong lớp article.
Không phải là vấn đề về ngôn ngữ :D

On Sat, 15 Mar 2014 00:52:54 +0700
Doan Vinh <[email protected]> wrote:

> Vấn đề đã được giải quyết
> khai báo lại là lớp report là ổn, lỗi là do khai báo article
> Cám ơn các bạn--
I am ... 5.5 dog years old.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/20140314203305.720fca37%40icy.bar.