[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Chèn hình vào latex
Giúp em với các anh(chị) em chạy chương trình bằng Texmaker thì chạy được nhưng khi chạy bằng MiKTeX 2.9 lại không được ạ, mặc dầu em MiKTeX 2.9 em vẫn dùng để soạn thảo bình thường !

Attachment: test.rar
Description: application/rar