[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: [VietTUG] Chèn hình vào latexOh, sao mình đọc đi đọc lại mà vẫn không hiểu được câu hỏi của bạn!


Nguyen Duc Phuong (Mr) ::  General Faculty:: Ho Chi Minh University of Industry :: 12 Nguyen Van Bao Street, Ward 4, Go Vap District, Ho Chi Minh City :: 84-90.484.9797 (MB) :: [email protected] :: nducphuong.name.vn (W)

From: Phạm Ngọc Tưởng
Sent: ‎3/‎20/‎2014 12:22 PM
To: [email protected]
Subject: [VietTUG] Chèn hình vào latex


Giúp em với các anh(chị) em chạy chương trình bằng Texmaker thì chạy được nhưng khi chạy bằng MiKTeX 2.9 lại không được ạ, mặc dầu em MiKTeX 2.9 em vẫn dùng để soạn thảo bình thường !

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/944265bd-7c57-4782-a1c8-5fde11fcb8de%40googlegroups.com.