[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Chèn hình vào latexAttachment: test.zip
Description: Zip archive

Mình thấy chèn hình dạng ps là ok nhất, chú ý dịch theo đường latex->dvips->ps2pdf

On Mar 20, 2014, at 10:41 AM, Phạm Ngọc Tưởng <[email protected]> wrote:


Giúp em với các anh(chị) em chạy chương trình bằng Texmaker thì chạy được nhưng khi chạy bằng MiKTeX 2.9 lại không được ạ, mặc dầu em MiKTeX 2.9 em vẫn dùng để soạn thảo bình thường !

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/944265bd-7c57-4782-a1c8-5fde11fcb8de%40googlegroups.com.
<test.rar>