[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Abridged summary of [email protected] - 1 update in 1 topicEm giải quyết xong rồi ạ ! Chú ý có thể xuất ra file pdf từ tex luôn mà không cần phải qua file dvi :) anh thử xem nhé chất lượng pdf đẹp hơn nhiều với việc phải dịch qua dvi -> ps->pdf.


2014-03-21 23:35 GMT+07:00 <[email protected]>:
  Today's topic summary

Group: http://groups.google.com/group/viettug/topics

 Chèn hình vào latex
    Nguyen Phuong <[email protected]> Mar 21 02:24PM +0700  

    Mình thấy chèn hình dạng ps là ok nhất, chú ý dịch theo đường latex->dvips->ps2pdf
     
    ...more

    Back to top

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/20cf300fb39752cc8004f5207a69%40google.com.