[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Abridged summary of [email protected] - 1 update in 1 topicĐúng là có thể dịch thẳng tex -> sang PDF. Tuy nhiên, trong tex có hệ thống vẽ hình ps-tricks rất mạnh. Ưu điểm:
+ Vẽ hình chuyên nghiệp
+ Vẽ hàm chính xác, đúng tọa độ
+ Khi zoom khong bị bể, lem ... giống như khi bạn chèn hình từ nguồn khác ví dụ như maple, matlab, ... 

Với những tài liệu chuyên nghiệp người ta vẫn thích dvi-ps-pdf hơn. Bạn có thể xem file pdf mình gui, ban co the zoom thoải mái, hình đó được vẽ từ ps-tricks.


On Sat, Mar 22, 2014 at 11:01 PM, Phạm Ngọc Tưởng <[email protected]> wrote:
Em giải quyết xong rồi ạ ! Chú ý có thể xuất ra file pdf từ tex luôn mà không cần phải qua file dvi :) anh thử xem nhé chất lượng pdf đẹp hơn nhiều với việc phải dịch qua dvi -> ps->pdf.


2014-03-21 23:35 GMT+07:00 <[email protected]>:

Group: http://groups.google.com/group/viettug/topics

    Nguyen Phuong <[email protected]> Mar 21 02:24PM +0700  

    Mình thấy chèn hình dạng ps là ok nhất, chú ý dịch theo đường latex->dvips->ps2pdf
     
    ...more

    Back to top

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/20cf300fb39752cc8004f5207a69%40google.com.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CAAmVc7W-h2enFd%3DgcPt2DgRtZSG75ja%2B0Bbmh_U8PQ0w-POTig%40mail.gmail.com.--
Nguyen Duc Phuong (Mr) ::  General Faculty:: Ho Chi Minh University of Industry :: 12 Nguyen Van Bao Street, Ward 4, Go Vap District, Ho Chi Minh City :: 84-90.484.9797 (MB) :: [email protected] :: nducphuong.name.vn (W)

Attachment: PS Picture.pdf
Description: Adobe PDF document