[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Abridged summary of [email protected] - 2 updates in 1 topictrong tex có hệ thống vẽ hình ps-tricks rất mạnh, có nghĩa là dư nào ạ ! anh hướng dẫn cụ thể hơn ạ !


Vào 23:42 Ngày 23 tháng 03 năm 2014, <[email protected]> đã viết:
  Today's topic summary

Group: http://groups.google.com/group/viettug/topics

 Abridged summary of [email protected] - 1 update in 1 topic
  "Phạm Ngọc Tưởng" <[email protected]> Mar 22 11:01PM +0700  

  Em giải quyết xong rồi ạ ! Chú ý có thể xuất ra file pdf từ tex luôn mà
  không cần phải qua file dvi :) anh thử xem nhé chất lượng pdf đẹp hơn nhiều ...more

  Back to top

  Nguyen Phuong <[email protected]> Mar 23 11:39AM +0700  

  Đúng là có thể dịch thẳng tex -> sang PDF. Tuy nhiên, trong tex có hệ thống
  vẽ hình ps-tricks rất mạnh. Ưu điểm:
  + Vẽ hình chuyên nghiệp
  + Vẽ hàm chính xác, ...more

  Back to top

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/20cf3071d138b40b0004f548cd83%40google.com.