[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Abridged summary of [email protected] - 2 updates in 1 topicBạn có thể tham khảo ở đây nhé

http://tug.org/PSTricks/main.cgi?file=Examples/Gallery/Gallery

http://tug.org/PSTricks/main.cgi?file=Examples/Gallery3D/Gallery3D

http://tug.org/PSTricks/main.cgi?file=packages

Thân!


2014-03-24 0:49 GMT+07:00 Phạm Ngọc Tưởng <[email protected]>:
trong tex có hệ thống vẽ hình ps-tricks rất mạnh, có nghĩa là dư nào ạ ! anh hướng dẫn cụ thể hơn ạ !


Vào 23:42 Ngày 23 tháng 03 năm 2014, <[email protected]> đã viết:

Group: http://groups.google.com/group/viettug/topics

  "Phạm Ngọc Tưởng" <[email protected]> Mar 22 11:01PM +0700  

  Em giải quyết xong rồi ạ ! Chú ý có thể xuất ra file pdf từ tex luôn mà
  không cần phải qua file dvi :) anh thử xem nhé chất lượng pdf đẹp hơn nhiều ...more

  Back to top

  Nguyen Phuong <[email protected]> Mar 23 11:39AM +0700  

  Đúng là có thể dịch thẳng tex -> sang PDF. Tuy nhiên, trong tex có hệ thống
  vẽ hình ps-tricks rất mạnh. Ưu điểm:
  + Vẽ hình chuyên nghiệp
  + Vẽ hàm chính xác, ...more

  Back to top

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/20cf3071d138b40b0004f548cd83%40google.com.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CAAmVc7UtO2GBec_q8UmHw57%3Dv15X%2BNEFgq_13N24YPvGRwb8Bw%40mail.gmail.com.--
Nguyen Duc Phuong (Mr) ::  General Faculty:: Ho Chi Minh University of Industry :: 12 Nguyen Van Bao Street, Ward 4, Go Vap District, Ho Chi Minh City :: 84-90.484.9797 (MB) :: [email protected] :: nducphuong.name.vn (W)