[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] [Hỏi về các gói hỗ trợ tiếng Việt trên CTAN. Cụ thể là gói babel và vntex.]Theo minh nghi cac ban nen dung goi unicode di.......

On May 3, 2014 8:43 AM, "Thaison Tranhuynh" <[email protected]> wrote:
Chào mọi người,
Em mới tập sử dụng TeX để viết báo cáo. Do lần đầu viết TeX nên có nhiều thắc mắc. Cụ thể thắc mắc lần này là em được biết có đến hai gói có thể hỗ trợ gõ Tiếng Việt trong TeX là babel và vntex.

Nếu dùng babel thì ta viết:
\usepackage[unicode]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
Và dùng vntex thì:
\usepackage[utf8]{vietnam}

Nhưng em không hiểu là giữa hai gói này thì có gì khác nhau? Và gói nào nên sử dụng để hổ trợ tiếng Việt tốt hơn ạ?

P/S: À mà còn vấn đề là khi em dùng babel thì bị lỗi: the language definition file vietnam.ldf was not found. Mà vẫn chưa khắc phục được, mọi người có thể hướng dẫn để mình khắc phục lỗi này không?

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/cce56aa2-5972-4ee4-aa0b-6794016a8f54%40googlegroups.com.