[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Cho hỏi mình dùng texmaker bi lỗi Miss \endcsnamelỗi
 missing \begin{document}
 \endcsname inserted
 
 extra \endcsname
là mình bị sao cần phải làm gi để sửa ạ.