[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Cho hỏi mình dùng texmaker bi lỗi Miss \endcsnameBạn kiểm tra lại mã nguồn, có chỗ sai nên mới phát sinh lỗi trên.
Nếu không phiền bạn gửi cho mình mã nguồn (qua nhóm thư hoặc
gửi vào thư riêng.)

On Tue, 6 May 2014 07:45:35 -0700 (PDT)
đức thành <[email protected]> wrote:

> lỗi
>  missing \begin{document}
>  \endcsname inserted
>   
>  extra \endcsname
> là mình bị sao cần phải làm gi để sửa ạ.
> --
I am ... 5.5 dog years old.