[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Vài dòng lịch sử phát triển VietTUG (2005 - 2014):) cảm ơn bạn đã nhắc đến tớ, và tớ vinh dự được đóng góp cho cộng đồng :) vui thật..


2014-06-05 9:49 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:

Xem ở đây http://viettug.org/history/

Tròm trèm 10 năm rồi nhé các bạn ;)

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/20140605094952.50df00d8%40icy.bar.