[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Chèn hình vào latexđây là 1 tài liệu kèm hướng dẫn sử dụng gói graphicx của bạn Tăng Minh Dũng (mình đọc ví dụ và thấy tên), bạn có thể thực hiện tương tự. 

Attachment: Huongdan_graphicx.zip
Description: Zip archive