[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

zine-01 (200908) bản đầy đủ kỷ yếu offline năm 2009Các bạn có thể tải về đầy đủ kỷ yếu offline 2 vào tháng 8/2009
ở địa chỉ [1]. Mặc dù đã 3 năm nhưng nhiều bài còn nguyên giá trị.

Chúc vui,

[1] http://zine.viettug.org/public/zine-200908.pdf


--
I am ... 5.5 dog years old.