[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Mọi người giúp đỡ dùm!Mình đã nhận được mã nguồn và thử thay đổi. Cách tốt nhất
là thêm vào \usepackage{etex} trước khi nạp các gói khác.

Chúc thành công.

(Chú ý bỏ đi dòng nạp gói `geometry` đầu tiên nhé.)

On Thu, 12 Jun 2014 11:16:34 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> Thông tin bạn cấp không đầy đủ để gỡ rối. Khả năng là
> lỗi phát sinh do một gói hay lệnh trung gian hoặc dùng
> sai. 
> 
> Nếu được bạn gửi mã nguồn qua thư riêng để mình coi giúp
> (địa chỉ email: kyanh , tên miền: viettug.org)
> 
> On Tue, 10 Jun 2014 23:14:47 -0700 (PDT)
> Son Thai <[email protected]> wrote:
> 
> > Lỗi này là thế nào mọi người ơi. Giúp mình với!
> > 
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.--
I am ... 5.5 dog years old.