[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Tìm lại file nguồnHiếu có nhớ địa chỉ không? Tải thế nào mà không được?

Mà Hiếu tải lên đâu? Nếu lên trang viettug cũ thì vẫn còn chỗ nào đấy
tớ sẽ giúp lấy lại!


On Wed, 9 Jul 2014 03:08:58 -0700 (PDT)
"'nguyenvanminh_hieu' via VietTUG" <[email protected]> wrote:

> Trước đây Hiếu có đưa chủ đề "Đưa file.tex lên cộng đồng" và nay muốn
> tải 1 số file như hinhhoc11.tex, decuong11.tex, ...vv . Nhưng hiện
> nay tải về không được, quý bạn còn lưu trữ đưa lên giúp mình với. Cảm
> ơn.
> --
I am ... 5.5 dog years old.