[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Tìm lại file nguồnCảm ơn bồ nhaOn Wednesday, July 9, 2014 9:54 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:Tất cả các file Hiếu tìm có ở đây, chắc không mất file nào

  http://2008.viettug.org/issues/827

hix, nhưng tớ thì mất một đống file, mẫu luận văn tá lả các thứ
úp lên từ 2004 - 2005. Lý do là sarovar.org tèo :D Bùn quá đi !

On Wed, 9 Jul 2014 03:08:58 -0700 (PDT)
"'nguyenvanminh_hieu' via VietTUG" <[email protected]> wrote:

> Trước đây Hiếu có đưa chủ đề "Đưa file.tex lên cộng đồng" và nay muốn
> tải 1 số file như hinhhoc11.tex, decuong11.tex, ...vv . Nhưng hiện
> nay tải về không được, quý bạn còn lưu trữ đưa lên giúp mình với. Cảm
> ơn.
>--
I am ... 5.5 dog years old.


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+[email protected]
To post to this group, send email to [email protected]
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.

To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/20140709215355.147c95aa%40icy.bar.