[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

lỗi dùng tiếng Việt, khi dùng lớp beamer, kết hợp với gói vntex, và mintedMình nhớ: hồi tháng 8.2014, biên dịch vẫn bình thường, không mắc lỗi gì. giờ, biên dịch lại, nó báo lỗi, mình gởi kèm 1 file mẫu thu_minted_tieng_Viet.tex và các bạn xem sao nhé! cách khắc phục như thế nào?:

\documentclass{beamer}
\usepackage{vntex}
\usepackage{minted}
\begin{document}
\begin{frame}[fragile, plain]
\begin{minted}[%mathescape, 
linenos, fontsize=\scriptsize,
numbersep=10pt, %showspaces,
gobble=0, 
frame=single,
framesep=2mm]{tex}
\texttt{những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng}
\end{minted}
\end{frame}
\end{document}

PS: mình gởi kèm file .tex, và file .log. mình đọc và không hiểu gì được. các bạn xem sao nhé! cách khắc phục như thế nào? cảm ơn các bạn
\documentclass{beamer}
\usepackage{vntex}
\usepackage{minted}
\begin{document}
\begin{frame}[fragile, plain]
\begin{minted}[%mathescape, 
linenos, fontsize=\scriptsize,
numbersep=10pt, %showspaces,
gobble=0, 
frame=single,
framesep=2mm]{tex}
\texttt{những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng}
\end{minted}
\end{frame}
\end{document}

Attachment: thu_minted_tieng_Viet.log
Description: Binary data