[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] lỗi dùng tiếng Việt, khi dùng lớp beamer, kết hợp với gói vntex, và mintedmình,
search trên Google cả buổi, giờ tìm ra hướng như sau:

1. chịu khó tải bản minted 2.0 (chứ bản trên ctan chỉ là 1.7), rồi copy vào thư mục làm việc (thư mục chứa file vidu.tex )
2. vì "đụng tiếng Việt" nên thêm tuỳ chọn: encoding=utf8 (do chịu khó đọc minted hướng dẫn sử dụng gói, mục 7 FAQ and Troublesho oting) vào môi trường minted, ở trên, mình thêm như sau: \begin{minted}[encoding=utf8, %mathescape, ....
3. chịu khó biên dịch lại, và thành công. 
PS: 
+tạm thời mình xài như vậy để chiến với tiếng Việt. hi vọng, có cách khác hay hơn.
+sợ thiệt 

Vào 23:35 Ngày 30 tháng 10 năm 2014, nguyenquangthi2004 <[email protected]> đã viết:
Mình nhớ: hồi tháng 8.2014, biên dịch vẫn bình thường, không mắc lỗi gì. giờ, biên dịch lại, nó báo lỗi, mình gởi kèm 1 file mẫu thu_minted_tieng_Viet.tex và các bạn xem sao nhé! cách khắc phục như thế nào?:

\documentclass{beamer}
\usepackage{vntex}
\usepackage{minted}
\begin{document}
\begin{frame}[fragile, plain]
\begin{minted}[%mathescape, 
linenos, fontsize=\scriptsize,
numbersep=10pt, %showspaces,
gobble=0, 
frame=single,
framesep=2mm]{tex}
\texttt{những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng}
\end{minted}
\end{frame}
\end{document}

PS: mình gởi kèm file .tex, và file .log. mình đọc và không hiểu gì được. các bạn xem sao nhé! cách khắc phục như thế nào? cảm ơn các bạn

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/9f061f7e-2f87-4779-bcbf-20065bc2835a%40googlegroups.com.