[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: lỗi dùng tiếng Việt, khi dùng lớp beamer, kết hợp với gói vntex, và mintedCám ơn bạn Hoai-Thu Vuong, đây chính là cái mình cần


Vào 08:32 Ngày 03 tháng 12 năm 2014, Hoai-Thu Vuong <[email protected]> đã viết:
mình tìm thấy cái này 

http://tex.stackexchange.com/questions/14336/latex-beamer-presentation-package-169-aspect-ratio

bạn xem thử có được không?


On Thursday, October 30, 2014 11:35:19 PM UTC+7, nguyenquangthi2004 wrote:
Mình nhớ: hồi tháng 8.2014, biên dịch vẫn bình thường, không mắc lỗi gì. giờ, biên dịch lại, nó báo lỗi, mình gởi kèm 1 file mẫu thu_minted_tieng_Viet.tex và các bạn xem sao nhé! cách khắc phục như thế nào?:

\documentclass{beamer}
\usepackage{vntex}
\usepackage{minted}
\begin{document}
\begin{frame}[fragile, plain]
\begin{minted}[%mathescape, 
linenos, fontsize=\scriptsize,
numbersep=10pt, %showspaces,
gobble=0, 
frame=single,
framesep=2mm]{tex}
\texttt{những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng}
\end{minted}
\end{frame}
\end{document}

PS: mình gởi kèm file .tex, và file .log. mình đọc và không hiểu gì được. các bạn xem sao nhé! cách khắc phục như thế nào? cảm ơn các bạn

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/69bd934d-69bd-4a2c-81ac-69a8026967de%40googlegroups.com.--
DOAN THE NGO VINH