[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Hỏi về cách dãn dòng (Line Spacing)Rất dễ bạn ạ. Trước khi vào tài liệu bạn đánh dòng lệnh \renewcommand{\baselinestretch}{1.5} thì tài liệu sẽ dãn dòng 1.5.
Nếu bạn sử dụng bảng và muốn dãn dòng trong bảng thì bạn viết dòng lệnh \renewcommand{\arraystretch}{1.2} trước khi lập bảng.

2015-04-27 2:53 GMT+07:00 Doan Vinh <[email protected]>:
Thân gửi Viettug
Tôi sử dụng MikTex 2.9. Hiện tôi gặp vấn đề là không biết cách dãn dòng 1.3 1.5 hay gấp đôi (giống như trong MS word).
Mong nhận được sự giúp đỡ!
Trân trọng cám ơn!

--
DOAN THE NGO VINH

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CA%2BWvyUki16izWkNjgiPqmC5PTgjPeR89peh1OjnERwHKH-2e8A%40mail.gmail.com.--
Phuoc