[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Xin hỏi về cách trình bày luận án bằng tiếng NgaVui lòng xem mẫu sau. (Và nhớ chỉnh sữa cho thích hợp)
\documentclass[12pt]{article}

\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{fancyvrb}%% Dùng định nghĩa môi trường LaTexCode và MathCode
\usepackage{pst-eucl}
%\usepackage{pstricks}%test color
\usepackage{pstricks-add}
\usepackage{multirow}
%\usepackage{chu}
\usepackage{mysty}
%\usepackage{mygraph}
%\special{pdf:pagesize width 11.5in  height 8.1in}
\usepackage{anysize}
%\papersize{20.7cm}{29.5cm}
%\marginsize{1.2cm}{1cm}{2.8cm}{.5cm}
\papersize{29.5cm}{20.7cm}
\marginsize{1.2cm}{1cm}{.5cm}{0.8cm}
%\headsep=0.3cm
%\columnsep 3.5cm
\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\hyphenpenalty}{10000}

\def\lui#1{\vspace{#1cm}}
\def\toi#1{\hspace{#1cm}}
\def\tdx#1{{\bf\itshape{#1}}}
\def\tdxs #1{{\small\bf\itshape{#1}}}

\newcounter{causo}
\def\cau{\stepcounter{causo}{\bf\alph{causo}}.{}\hspace{.3cm}}

\newcounter{mucso}
\def\muc{\stepcounter{mucso}{\bf\arabic{mucso}}.{}\hspace{.3cm}}
\newcounter{tmucso}
\def\tmuc{{\bf\arabic{mucso}.}\stepcounter{tmucso}{\bf\arabic{tmucso}}.{}\hspace{.3cm}}

%Chưa cài font

%\newcommand\vpln{\usefont{T5}{ppl}{m}{n}}
%\newcommand\vpli{\usefont{T5}{ppl}{m}{it}}
%\newcommand\vhv{\usefont{T5}{phv}{m}{n}}
%\def\mtp{\rightarrow}

%%% Ðịnh nghĩa môi trường LaTeXCode
\DefineVerbatimEnvironment{LaTeXCode}{Verbatim}{formatcom=\ttfamily,frame=single,numbers=left,xleftmargin=1em,numbersep=.5em}

\DefineVerbatimEnvironment{MathCode}{Verbatim}{commandchars=\\\{\},codes={\catcode`$=3\catcode`^=7},frame=single,fontfamily=cmr,numbers=left,xleftmargin=1em,numbersep=.5em}

%Định nghĩa các lệnh dùng font

%Lệnh định nghĩa font (cấp thấp)
\font\ngar=wncyr10
\font\ngab=wncyb10
\font\ngai=wncyi10
\font\ngas=wncysc10
\font\ngass=wncyss10

\begin{document}
Font Nga Roman

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y w z ch zh ya yo yu

{\ngar a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y w z ch zh ya yo yu - Kovancova - Litvinenko -- Mordkovich - Moskva - Yakovlev - Chekhlov - Kutasov - Pigolkina - Irene Aleksanova - Yazyke - Matematicheskoi literatury - redakciei - Nauka -Nadatelstvo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z CH

Pervy Rizhsky Pereulok}

Pervy Rizhsky Pereulok
\lui{.3}

Font Nga Roman mập

{\ngab Kovancova - Litvinenko - Mordkovich - Potapov - Aleksandrov - Pasichenko - Dorofeev - Rozov - Yankovsky - Potapov - Yakovlev - Aleksanova}
\lui{.3}

Font Nga Roman Italic

Kovancova - Litvinenko - Mordkovich - Potapov - Aleksandrov - Pasichenko - Dorofeev - Rozov - Yankovsky - Potapov - Yakovlev - Aleksanova - Kuksenko - Pasichenko - Xklyar -  Panvkova - Borovina -
\lui{.3}

{\ngai Kovancova - Litvinenko - Mordkovich - Potapov - Aleksandrov - Pasichenko - Dorofeev - Rozov - Yankovsky - Potapov - Yakovlev - Aleksanova - Kuksenko - Pasichenko - Xklyar -  Panvkova - Borovina}
\lui{.3}

Font Nga SC

{\ngas Kovancova - Litvinenko - Mordkovich - Potapov - Aleksandrov - Pasichenko - Dorofeev - Rozov -  Yankovsky -  Potapov - Yakovlev - Aleksanova}
\lui{.3}

Font Nga SS

{\ngass Kovancova - Litvinenko - Mordkovich - Potapov - Aleksandrov - Pasichenko - Dorofeev - Rozov - Yankovsky - Potapov - Yakovlev - Aleksanova}

\end{document}

Kết quả như sau:


2015-10-04 7:35 GMT+08:00 Phan Tấn Phú <[email protected]>:

Bạn tìm hiểu gói titlesec để định nghĩa lại định dạng tiêu đề chương.

On Oct 4, 2015 2:07 AM, "Doan Vinh" <[email protected]> wrote:
Kính gửi VietTUG
Tôi hiện tại bắt đầu viết luạn án bằng tiếng Nga.
Tôi muốn trình bày tên chương theo hình chụp sau.
Hình ảnh nội tuyến 1
Tôi mới dung TEX nên không thạo lắm. Mong mọi người chỉ giúp cách trình bày tên chương như trên hình vẽ
Trân trọng cám ơn!

--
DOAN THE NGO VINH

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CA%2BWvyUmQTAH8BFnfS4-W%3DRcfoE3vmv7D2zJcQ0348wLdpUPGLw%40mail.gmail.com.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CAGesjW0-UXNddmh6RGBj8NM89CfJYGexAwK0b5GoNpXSvsAorQ%40mail.gmail.com.--
vanchu

Attachment: fontnga.pdf
Description: Adobe PDF document