[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: OT * Re: [VietTUG] Xin hỏi về cách trình bày luận án bằng tiếng Nga

2015-10-07 8:23 GMT+08:00 Truong Van Chu <[email protected]>:
Chúc Ký Anh sống vui và an lành.
Độ rày đã từ bỏ nhiều vấn đề gây trở ngại cho mình. Lui về sống thường chẳng mong muốn gì lớn nên bớt lo âu. Sức khỏe của người hơi lớn tuổi thường gây trở ngại cho việc di chuyển. Cũng không còn con cháu gì ở Sài Gòn nên không đi Sài Gòn. Chỉ khi nào rất cần.
Mong gặp lại em, sớm thôi.

2015-10-05 11:30 GMT+08:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
On Sun, 4 Oct 2015 10:24:07 +0800
Truong Van Chu <[email protected]> wrote:

> Vui lòng xem mẫu sau. (Và nhớ chỉnh sữa cho thích hợp)
> \documentclass[12pt]{article}
>

Lâu ngày quá mới thấy thầy Chú xuất hiện!

Thầy hiện ở đâu, số điện thoại cho em xin lại. (Em vẫn ở Sài Gòn, số 0chín chín 388 72 năm tám ạ).

Chúc thầy sức khỏe!

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/20151005103024.012e37fe%40icy.bar.--
vanchu--
vanchu