[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Khong chèn được hinh *.eps vào văn bảnKính gửi VIETUG!
 Tôi đang viết bài báo bằng tiếng Nga
Tôi muốn chèn hinh *.eps vào văn bàn nhưng khong được
Tôi đã sử dụng các gói sau như sau

\documentclass[12pt,a4paper]{article}

\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[left=4cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}


Mong dược giúp đõ vi mới dùng Tex nên khong hieu rõ lắm
Trân trọng cám ơn!


--
DOAN THE NGO VINH