[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Khong chèn được hinh *.eps vào văn bảnNếu trong tài liệu có hình .eps thì phải biên dịch qua DVI -> PS -> PDF. Chỉ có lựa chọn duy nhất phải biên dịch pdflatex thì tìm cách convert eps sang pdf rồi mới chèn vào tex.

On Nov 5, 2015 7:15 PM, "Doan Vinh" <[email protected]> wrote:
Kính gửi VIETUG!
 Tôi đang viết bài báo bằng tiếng Nga
Tôi muốn chèn hinh *.eps vào văn bàn nhưng khong được
Tôi đã sử dụng các gói sau như sau

\documentclass[12pt,a4paper]{article}

\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[left=4cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}


Mong dược giúp đõ vi mới dùng Tex nên khong hieu rõ lắm
Trân trọng cám ơn!


--
DOAN THE NGO VINH

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CA%2BWvyUnFRZzkGqi3N_kT9upVMRzSLLqx0fL%2BDpUqz0iWz0r_8A%40mail.gmail.com.