[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Hỏi về cách đặt khoảng cách giữa các dòngMột số công thức toán như phân số, tích phân ở kiểu hiển thị displaystyle làm dãn dòng nhiều, vì chúng có độ cao lớn hơn 1 dòng text, đó là chuyện bình thường. Còn nếu bạn không cho nó dãn nhiều thì đừng dùng displaystye, dfrac mà là frac thôi.

On Nov 17, 2015 11:09 PM, "Hoan Bui Quoc" <[email protected]> wrote:
Vì nếu em đặt cỡ chữ về 8pt chẳng hạn mà khoảng cách giữa các công thức toán vẫn rộng như bình thường nhìn rất bất hợp lý

On Tue, Nov 17, 2015 at 11:07 PM, Phan Tấn Phú <[email protected]> wrote:

Cỡ chữ thì liên quan gì đến dãn dòng.

On Nov 17, 2015 11:03 PM, "Hoan Bui Quoc" <[email protected]> wrote:
Em xin hỏi cách đặt khoảng cách giữa các dòng:

Em đã biết các lệnh đặt \baselinestretch, \fontsize nhưng các lệnh này chỉ đặt được khoảng cách của text, nếu có cả công thức toán thì sẽ không đẹp.

Em muốn hỏi làm thế nào để đổi cả cỡ chữ, khoảng cách dòng của cả 1 phần gồm cả văn bản và toán.

Em xin cảm ơn cả nhà ạ!

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CAFavO%2BZ-4vKHF0YOhfc9f8MYg%3DpPebUu4QavTG_igDrEK_vFVA%40mail.gmail.com.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CAGesjW0HTCmMcjgKWa7kHkJOV0VqvC3CA5hvt-D%3DdYoRLQicEg%40mail.gmail.com.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CAFavO%2BbhR5QYH9MZ_9katvLPuqeZ1UJMz7%3D5o%3DwPjCcxS7pTzQ%40mail.gmail.com.