[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Cho hoi về cách chèn số trang vào trình chiếu BeamerHãy chỉ thì ko ai chỉ cả. Mà vui lòng chỉ giúp tôi thì chắc có ng chỉ.

Kaka

Vào 24-03-2016 02:12 PM, "Doan Vinh" <[email protected]> đã viết:
Kính gửi VIETUG!
tôi đang lam trình chiếu bằng Beamer
Hãy chỉ cho tôi cách chèn số trang vào trang trình chiếu Beamer để tiện theo dõi trong quá trình trình chiếu
Trân trọng cám ơn!


--
DOAN THE NGO VINH

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at https://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CA%2BWvyUkVBDzsBJGzTog124D%2Bzp7nOi9x3uRym-UunPc%3D7u358w%40mail.gmail.com.