[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Cho hoi về cách chèn số trang vào trình chiếu Beamer\usetheme{Warsaw}

2016-03-25 8:26 GMT+07:00 nguyenquangthi2004 <[email protected]>:
hic. bạn hỏi kiểu này thì anh em khó trợ giúp được :(
bạn cứ đưa mẫu file nguồn (file *.tex) với ví dụ đơn giản, có gì anh em trợ giúp chớ! đâu phải ai cũng có sẵn file nguồn để thử biên dịch được kết quả đâu.
PS: mình thì sử dụng theme có sẵn của beamer nên tự đồng chèn vào rồi, ko quan tâm gì đến số trang gì hết.

Vào 14:12:30 UTC+7 Thứ Năm, ngày 24 tháng 3 năm 2016, doanvinhdhv đã viết:
Kính gửi VIETUG!
tôi đang lam trình chiếu bằng Beamer
Hãy chỉ cho tôi cách chèn số trang vào trang trình chiếu Beamer để tiện theo dõi trong quá trình trình chiếu
Trân trọng cám ơn!


--
DOAN THE NGO VINH

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at https://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/8aed50f2-266a-4be0-ba20-30a0f1d881d2%40googlegroups.com.