[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Cho hoi về cách chèn số trang vào trình chiếu BeamerTrân trọng cám ơn mọi người!
Nhờ sự chỉ giúp vấn đề của tôi dã được giải quyết.

Vào 08:59 Ngày 25 tháng 03 năm 2016, Son Tran <[email protected]> đã viết:
Ở đây có một post nói về chủ đề này. Bạn xem qua thử xem sao: https://groups.google.com/forum/#!topic/viettug/S3qzJEt03eU


On Thursday, March 24, 2016 at 12:12:30 AM UTC-7, doanvinhdhv wrote:
Kính gửi VIETUG!
tôi đang lam trình chiếu bằng Beamer
Hãy chỉ cho tôi cách chèn số trang vào trang trình chiếu Beamer để tiện theo dõi trong quá trình trình chiếu
Trân trọng cám ơn!


--
DOAN THE NGO VINH

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at https://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/afd2fcb0-29a3-47cd-8fcc-7dfea63dcaaf%40googlegroups.com.--
DOAN THE NGO VINH