[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Soạn câu hởi trắc nghiệm trong latexmình muốn soạn 100 câu hỏi trắc nghiệm cho hs làm. các câu có các mức độ dễ, trung bình và khó. các câu trung bình có thêm 1 dấu sao và các câu khó có thêm 2 dấu sao. chẳng hạn như:$Câu{25^*}$ là câu ở mức trung bình và $Câu{26^{**}}$ ở mức độ khó. Thì làm thế nào vậy ạ. Mong các bạn giúp đỡ