[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Soạn câu hởi trắc nghiệm trong latexbạn có thể tham khảo gói dethi được thầy Nguyễn Hữu Điển biên soạn. kèm theo cả đề thi và đáp án (tự luận, trắc nghiệm, phân loại v.v..)
và mình cũng biên soạn theo form này rồi

PS:
vụ đánh sao để xác định các câu hỏi trung bình, khó như bạn, thì mình chưa thấy :3
mình gửi kèm form kiểmđánh số câu hỏi (theo cách của mình) dựa vào gói dethi của thầy Nguyễn Hữu Điển

Vào 08:46 Ngày 28 tháng 04 năm 2016, Vi Tường <[email protected]> đã viết:
mình muốn soạn 100 câu hỏi trắc nghiệm cho hs làm. các câu có các mức độ dễ, trung bình và khó. các câu trung bình có thêm 1 dấu sao và các câu khó có thêm 2 dấu sao. chẳng hạn như:$Câu{25^*}$ là câu ở mức trung bình và $Câu{26^{**}}$ ở mức độ khó. Thì làm thế nào vậy ạ. Mong các bạn giúp đỡ

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at https://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/bfecb217-4f9f-4d1a-8c62-d5ecdcd49778%40googlegroups.com.

Attachment: Thimotsoluuysoandetracnghiembosung.pdf
Description: Adobe PDF document