[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Soạn câu hởi trắc nghiệm trong latexBạn tạo hai lệnh mới:

\newcommand\dausao{\chucauhoi\makebox$(^\ast)$\hspace{0.2cm}}
\newcommand\dauhaisao{\chucauhoi\makebox$^{(\ast\ast)}$\hspace{0.2cm}}

ví dụ:
{\begin{question}
\dausao
Cho tập $A = {\{1,2,3,a,x}\}$ $B = {\{1,2,b}\}$. Khi đó $A \cup B $ :
\datcot
\bonpa
{\sai{$\lbrace3,x\rbrace$}}
{\sai{$\lbrace1,2,a\rbrace$}}
{\dung{$\lbrace1,2,3,a,b,x\rbrace$}}
{\sai{$\lbrace1,2,3,a,x\rbrace$}}
\end{question}}

{\begin{question}
\dauhaisao
Nguyên hàm của hàm số $y=x^{3}+\dfrac{1}{x}+1$ :
\datcot
\bonpa{\sai{$\dfrac{1}{4}x^{4}-\ln|x|+ x +C$}}
{\sai{$x^{4}+\ln|x|+ x +C$}}
{\dung {$\dfrac{1}{4}x^{4}+\ln|x|+ x +C$}}
{\sai{$3x^{2}+\ln|x|+ x +C$}}
\end{question}}

Đây là cách làm của thầy Lê Nhất.
On Thursday, April 28, 2016 at 9:38:45 AM UTC+7, Vi Tường wrote:
mình muốn soạn 100 câu hỏi trắc nghiệm cho hs làm. các câu có các mức độ dễ, trung bình và khó. các câu trung bình có thêm 1 dấu sao và các câu khó có thêm 2 dấu sao. chẳng hạn như:$Câu{25^*}$ là câu ở mức trung bình và $Câu{26^{**}}$ ở mức độ khó. Thì làm thế nào vậy ạ. Mong các bạn giúp đỡ